Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 qua video

TRI THỨC SỐNG

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 qua video

Ngày 7-5-1954, sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, ngọn cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng đã tung bay trên nóc hầm De Castrie, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện ...

Kỷ niệm 10 năm chiến thắng , Bác Hồ đã viết: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn”. “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.”

Chiến công đó tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mời các bạn xem bộ phim tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" của lịch sử dân tộc Việt Nam