Hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin

TRI THỨC SỐNG

Hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin

Bộ GDĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2010 - 2011 như sau:

 • 1

  Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

  Quán triệt tinh thần công tác ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của ngành giáo dục, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.

  Các sở GDĐT tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng sau:
  a) Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
  b) Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;
  c) Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  d) Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;
  đ) Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về quản lý game online;
  e) Thống nhất sử dụng bộ mã tiếng Việt unicode TCVN 6909:2002; Chấm dứt việc sử dụng các phần mềm quản lý giáo dục, phần mềm quản lý thi chứa các phông chữ ABC.

 • 2

  Xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT, giai đoạn 2011-2015

  Các sở GDĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011 nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường và công tác đào tạo nguồn nhân lực về CNTT.

  Các sở GDĐT tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh/thành phố về việc thành lập đơn vị chuyên trách quản lý CNTT trực thuộc Sở. Các sở GDĐT giao bộ phận chuyên trách về CNTT xây dựng kế hoạch dạy, học và ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2011-2015. Bộ GDĐT (Cục CNTT) hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch.

  Các sở GDĐT báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, thẩm định của Bộ GDĐT trước khi trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt về việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án ứng dụng CNTT, trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, tránh trùng lắp và có công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế.