Sáu nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh trong năm 2012

TRI THỨC SỐNG

Sáu nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh trong năm 2012

Xem xét lại tất cả các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chiến lược, ngân sách, quan hệ khách hàng trong thời gian qua của doanh nghiệp. Các nội dung quan trọng khác cần xem xét và phân tích là mô tả ...

 • 1

  Đánh giá và phân tích tình hình hoạt động của DN

  Xem xét lại tất cả các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chiến lược, ngân sách, quan hệ khách hàng trong thời gian qua của doanh nghiệp. Các nội dung quan trọng khác cần xem xét và phân tích là mô tả công việc, kết quả khảo sát, tình hình nhân sự…

 • 2

  Chuẩn bị tài liệu và đưa ra những đánh giá

  Cần chuẩn bị những tài liệu về kế hoạch chung và những kế hoạch chi tiết đối với các lĩnh vực như:
  - Ngân sách hoạt động;
  - Phát triển mô hình doanh thu/nguồn vốn, chú ý đến sự kết hợp tối ưu giữa nhiều nguồn vốn;
  - Phát triển khả năng cạnh tranh;
  - Xác định các hoạt động phù hợp cho doanh nghiệp, bao gồm:
  Các sản phẩm/dịch vụ mới có khả năng đem lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp; Các liên minh chiến lược và những cơ hội hợp tác để mở rộng hoạt động; Đưa ra dự kiến về doanh thu và chi phí đối với từng sản phẩm cụ thể; Phát triển các chiến lược marketing, quan hệ khách hàng; Phổ biến các chiến lược, chuẩn bị các kế hoạch tổng quát về vốn, ngân sách và tài chính; Phân tích tất cả các yêu cầu về công nghệ; Phân tích tất cả các yêu cầu về cơ sở hạ tầng; Phát triển hệ thống thông tin phản hồi và xác định các biện pháp đánh giá hoạt động.

 • 3

  Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo

  Có kế hoạch tổ chức các hội nghị ban lãnh đạo để thông qua kế hoạch, thảo luận về những vấn đề đưa ra trong tài liệu đánh giá, định lịch trình thực hiện kế hoạch, kế hoạch phân bổ ngân sách, phân định trách nhiệm…

  Sáu nguyên tắc lập kế hoạch kinh doanh

 • 4

  Thống nhất về nguyên tắc chung

  Đưa ra những vấn đề kể trên để bàn bạc và đi đến thống nhất về những nguyên tắc chung trong kế hoạch kinh doanh.

 • 5

  Tổ chức hội nghị giữa các nhà lãnh đạo chủ chốt với các cổ đông chính (nếu có)

  Các hội nghị này cần được tổ chức định kỳ để chia sẻ thông tin, cập nhật thông tin cho các bên tham gia, đưa ra những kết luận sơ bộ để xác định phạm vi kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

 • 6

  Thực hiện kế hoạch và những hỗ trợ cần thiết

  Các kế hoạch kinh doanh không cố định như khi chúng được đưa ra, mà cần được điều chỉnh linh hoạt, có tính đến những thành công và thất bại của doanh nghiệp