Tập thể hình: Tập cơ tay và cơ tay sau

TRI THỨC SỐNG

Tập thể hình: Tập cơ tay và cơ tay sau

Những bài tập sau đây rất tốt cho những bạn muốn tập trung vào cơ tay và cơ tay sau

2 động tác trong các video dưới đây đều tập trung vào nhóm cơ tay trước và nhóm cơ tay sau, các bài này sử dụng tạ tay đôi và sử dụng trọng lượng của chính cơ thế bạn