Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

TRI THỨC SỐNG

Xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

Gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1974; 1967; 1975; 1982; 1945; 1952; 1983; 1966; 1979; 1953. Cùng xem tuổi xông đất, xông nhà năm 2014 cho người ...

Gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi, năm 2014 nên chọn những người sinh năm sau đây xông đất: 1974; 1967; 1975; 1982; 1945; 1952; 1983; 1966; 1979; 1953. Cùng năm 2014 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi.

Các tuổi sau đây phù hợp với Gia chủ sinh năm 1959 Kỷ Hợi để xông đất, xông nhà 2014 (tốt nhất từ trên xuống):

 • 1

  1974 (Giáp Dần - Đại khê thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp tương hợp với Kỷ của gia chủ, rất tốt
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dần tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Dần của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 19/20 (Tốt)

 • 2

  1967 (Đinh Mùi - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 18/20 (Tốt)

 • 3

  1975 (Ất Mão - Đại khê thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mão tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

 • 4

  1982 (Nhâm Tuất - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tuất không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Tuất của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

 • 5

  1945 (Ất Dậu - Tuyền trung thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Ất không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Ất của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Dậu không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Dậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 6

  1952 (Nhâm Thìn - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Nhâm không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Thìn của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 7

  1983 (Quý Hợi - Đại hải thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Hợi không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

 • 8

  1966 (Bính Ngọ - Thiên thượng thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Bính không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Bính của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
  - Địa chi của năm nay là Ngọ xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà, không tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 9

  1979 (Kỷ Mùi - Thiên thượng hỏa)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của gia chủ, chấp nhận được
  - Ngũ hành của năm nay là Kim không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Kỷ không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp tương hợp với Kỷ của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Mùi tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ tương hợp với Mùi của tuổi xông nhà, rất tốt

  Tổng điểm: 15/20 (Tốt)

 • 10

  1953 (Quý Tỵ - Tràng lưu thủy)

  - Ngũ hành của tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với Mộc của gia chủ, rất tốt
  - Ngũ hành của năm nay là Kim tương sinh với Thủy của tuổi xông nhà, rất tốt
  - Thiên can của tuổi xông nhà là Quý không tương hợp, không xung khắc với Kỷ của gia chủ, chấp nhận được
  - Thiên can của năm nay là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Quý của tuổi xông nhà, chấp nhận được
  - Địa chi của tuổi xông nhà là Tỵ xung khắc với Hợi của gia chủ, không tốt
  - Địa chi của năm nay là Ngọ không tương hợp, không xung khắc với Tỵ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

  Tổng điểm: 14/20 (Khá)