Happiness

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue. Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do,… Xem tiếp →