Friendship

I wish that friendship should have feet, as well as eyes and eloquence. It must plant it self on the ground before it walks over the moon. Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt… Xem tiếp →

Đạo đức cách mạng

Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm… Xem tiếp →