Bất hiếu hữu tam

Bất hiếu hữu tam: bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, vô hậu vi đại. (Bất hiếu có 3 điều: không lấy vợ đẻ con để tuyệt tự là điều bất hiếu lớn nhất.) Xem tiếp →