Đức ái viết nhân

Đức ái viết nhân. (Người có đức và có lòng bác ái là nhân)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN