Chân thành giản di

Chân thành, giản dị là cách cư xử khôn khéo.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN