Bước đầu của khôn ngoan

Kinh nghiệm là bước đầu của khôn ngoan.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN