Đừng cười

Đừng cười với kẻ đau khổ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN