Không có ai yêu đất nước mình

Không có ai yêu đất nước mình vì lãnh thổ lớn hay nhỏ hoặc vì sức nước mạnh hay yếu. Mọi người yêu nó vì nó là tổ quốc của mình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN