I fail myself

I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself. Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN