Đèn đỏ giao thông

Hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN