Là người dũng sĩ

Dũng sĩ bất vong táng kỳ nguyên. (Đã là người dũng sĩ không quên rằng có ngày mình sẽ phải mất đầu.)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN