Đề: Tả con vẹt

Đề: Tả con vẹt Con vẹt có cái mỏ khoằm khoằm như yên xe đạp Trung Quốc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN