Dũng cảm

Dũng cảm ức chế sợ hãi, khắc phục sợ hãi, chứ không phải là không sợ hãi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN