Friendship divine

The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this? Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN