Friendship is like a tree

Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN. Tình bạn giống như một cái cây… Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN