Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu

Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho hoàn cảnh chêm vào.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN