Kính vợ

Kính vợ đắc thọ, Nể vợ sống lâu, Để vợ trên đầu là trường sinh bất lão .CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN