Người hạnh phúc nhất thế giới

Nếu có một ngày, tôi có đủ khả năng cống hiến cho lợi ích công cộng của chúng ta, tôi cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.



CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN