Sự khoan dung

Tôi biết có một điều tốt đẹp hơn cả sự ngay thẳng: ấy là sự khoan dung.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN