Tác phẩm văn học

Tác phẩm văn học thường luôn báo trước cuộc sống. Họ hoàn toàn không phải bê nguyên si cuộc sống, mà thực hiện nhào nặn có mục đích.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN