What! You too

Friendship is born at that moment when one person says to another, “What! You too? I thoughr I was the only one.” Tình bạn nảy sinh ngay trong khoảnh khắc một người này nói với một người khác: “Ủa! Bạn cũng vậy hả? Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới như vậy.”CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN