Ý chí

Ý chí là sức mạnh duy nhất không kiệt quệ, cũng là sức mạnh ai cũng luôn có.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN