The greatest gift

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend. Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng… Xem tiếp →

Love is life

On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love. Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại… Xem tiếp →