A good indignation

A good indignation brings out all one’s powers. Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN