A true friend

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life. Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN