Bản chất

Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN