Có 3 việc nhân loại đều phải trải qua

Có 3 việc nhân loại đều phải trải qua: sinh ra, sống và chết.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN