Đau khổ

Đau khổ đã cày xới lòng tin của bạn, đồng thời đã đào ra nguồn nước mới của sinh mệnh.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN