sự kiên nhẫn

Sức mạnh lớn nhất thường chỉ đơn giản là sự kiên nhẫn.



CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN