Hạnh phúc của tình yêu

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sang hành động vì người mình yêu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN