Hình tượng của chân lý

Bất kì một đạo lý đáng tin nào đều là một hình tượng của chân lý.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN