Làm điều gì thành thật

Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN