Live for today

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN