Một chữ cũng là thầy

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN