Một người kiêu ngạo

Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN