Nếu cả quốc gia

Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm thấy nhục nhã, vậy nó sẽ giống như con sư tử dưới hình dạng sâu đo, chuẩn bị lao về phía trước.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN