Ngọn đèn của tình yêu và tín ngưỡng

Nhân loại bảo vệ ngọn đèn của tình yêu và tín ngưỡng – không ngọn gió nào có thể thổi tắt được ngọn đèn này.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN