Người sử dụng miếng sành

Người sử dụng miếng sành như miếng bạc là vĩ nhân, người sử dụng miếng bạc như miếng sành cũng là vĩ nhân.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN