Thiên tài chỉ có thể hiểu

Thiên tài chỉ có thể hiểu nhưng không có cách nào bắt chước được.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN