Nơi không

Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN