The future

The future is purchased by the present. Tương lai được mua bằng hiện tại.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN