Tình yêu của nhân loại

Tình yêu của nhân loại là sự kết hợp của tâm hồn và thể xác, trí tuệ và tư tưởng, hạnh phúc và nghĩa vụ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN