Tự do có giá trị quan trọng

Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào, khi tiếp nhận ơn huệ thì đã mất đi tự do.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN