Failure is not fatal

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng. Xem tiếp →