Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối

Bạo lực chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ bạo lực. Ai từng đem bạo lực ra làm cách thức rồi chắc chắn sẽ buộc phải lấy dối trá làm nguyên tắc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN